Birthdays

Birthdays, New York City

Birthday At Tiffany’s…

Birthday At Tiffany’s…

They say it’s your birthday.

Birthdays, Daughters

Isn’t She Lovely…

Isn’t She Lovely…

Happy Birthday to my greatest production.

Birthdays

Island Birthday…

Island Birthday…

What a birthday.